1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
jjenicek 15.12.2022

Ergoterapie

Co je ergoterapie?

Moderní inovativní obor ergoterapie se zabývá zjišťováním schopností člověka po onemocnění nebo úrazu a snaží se ho dostat do původní kvality života. Cílem je optimální dosažení soběstačnosti, návratu do rodinného prostředí, do školy, do práce, a umožnění aktivně trávit volný čas.
Jedná se o občany s pohybovými, psychickými, smyslovými, mentálními, interními a jinými problémy v každodenním životě. Ergoterapeut je důležitým členem rehabilitačního týmu. Navrhuje individuálně zaměřené pomůcky pro občany tak, aby se co nejdříve dostali domů. Ergoterapii indikuje lékař a na tomto podkladě pak terapeut pracuje s pacienty a klienty v různých typech zařízení.

Proč studovat ergoterapii na 1. LF UK?

Co tedy konkrétně patří do náplně práce ergoterapeuta?
Výběr vhodného vozíku (a dalších pomůcek), nácvik jeho ovládání, trénink s lidmi se speciálními potřebami, aby se oblékli, vyčistili si zuby apod., různá cvičení a metody a práce s horními končetinami, pokud má člověk problém v této oblasti. Dále trénink pracovních dovedností pacientů a klientů, zjišťování, (diagnostika) pracovního potenciálu člověka, trénování postižené funkce kreativními metodami (malování, šití, práce s keramikou apod.) a mnoho dalších.

Studium bakalářského a magisterského oboru ergoterapie – základní informace:
Bakalářské prezenční studium ergoterapie na 1. LF UK je koncipováno na tři roky. V současné době je nově otevřen navazující dvouletý magisterský program ergoterapie.
Jedná se o relativně mladý studijní obor. Studium oboru ergoterapie na 1. LF UK splňuje požadavky mezinárodních organizací pro tento obor (Word Federation of Occupational therapist) a tím je absolventům umožněno umístit se na trhu práce nejen ve státech Evropské unie, ale i celého světa.NOVĚ OTEVŘENÉ NAVAZUJÍCÍ DVOULETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU ERGOTERAPIE

studium na prestižní, nejstarší univerzitě ve střední Evropě

pěkná lokalita v centru Prahy

prolínání teoretické i praktické výuky během studia (přednášky, semináře, cvičení, stáže, práce s pacienty)

praxe na různých typech pracovišť po celé ČR (zdravotnických, sociálních apod.)

zajímavý kreativní obor

mezinárodní spolupráce fakulty (možnost hrazených zahraničních pobytů pro studenty v rámci programu Erasmus).

přednášky zahraničních lektorů

Podmínky pro přijetí do bakalářského studia ergoterapie:

středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou

zaslání a odevzdání vyplněné přihlášky k přijímacímu řízení (do 29. 2.)

potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek (NOVĚ – POUZE TEST Z BIOLOGIE V ROZSAHU STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA)

(přihláška k přijímacímu řízení ke stažení: http://is.cuni.cz/studium )

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia ergoterapie:

zakončené bakalářské studium v oboru ergoterapie

zaslání a odevzdání vyplněné přihlášky k přijímacímu řízení (do 29. 2.)

potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek z oboru ergoterapie (TEST Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ERGOTERAPEUTA V ROZSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA)

(přihláška k přijímacímu řízení ke stažení: http://is.cuni.cz/studium )

Přijímací zkoušky
Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky. Nově jde u bakalářského oboru ergoterapie o písemné testy z oboru biologie, u navazujícího magisterského oboru o test z odborných znalostí z oboru ergoterapie.
Na každou otázku jsou poskytnuty uchazeči čtyři různé varianty odpovědi a vždy mohou být správně jedna až všechny čtyři variant.

Všechny části testu jsou bodovány a konečný výsledek je součet všech získaných bodů.

(Modelové otázky k přijímacím zkouškám na bakalářské je možné zakoupit v pokladně děkanátu
1. LF UK)

Průběh studia
Bakalářské prezenční studium oboru ergoterapie je rozvrženo na 3 roky. Mnoho studentů však dosud využívá možnost studium si prodloužit o půl roku.
V prvním ročníku je výuka zaměřena na osvojení teoretických znalostí v základních medicínských oborech (např. předměty anatomie, první pomoc, psychosociální vývoj, fyziologie) a jsou doplněny úvodní ergoterapeutické předměty (např. úvod do ergoterapie, terapeutické techniky, teorie ergoterapie, vyšetřovací metody).
Ve druhém ročníku jsou medicínské předměty (patologie, neurologie a další) více doplněny odbornými předměty (např. ergoterapie – biomechanické přístupy, ergoterapie a kognitivní rehabilitace, ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, psychologie a neuropsychologie, speciální pedagogika a další).
Na závěr ve třetím ročníku je kladen důraz na praktickou výuku a užití teoretických znalostí v praxi. Také je zde věnován prostor pro přípravu a vypracovávání bakalářské práce (např. předměty: ergoterapie v pediatrii, ergoterapie v geriatrii, legislativa – systém zdravotní a sociální péče, ergoterapie – souhrn praktických znalostí, bakalářská práce a další).
Na závěr každého ročníku studenti musí splnit prázdninovou praxi (3 týdny), a v závěru studia pak souvislou praxi (2x 5 týdnů). Další praktická výuka se samozřejmě prolíná po celou dobu studia.
Navazující magisterské studium oboru ergoterapie je rozvrženo na 2 roky, kdy výuka je zaměřena nejen na prohloubení odborných znalostí, ale i na výuku vědecko-výzkumné činnosti. Studenti se učí prezentovat výsledky výzkumu, napsat odborný, vědecký článek a aktivně se účastnit vědeckého semináře, konference. Výuka je zaměřena hlavně na vědomosti jednotlivých oblastí managementu, kdy připravuje studenta na to, aby mohl být ve vedoucí pozici ve svém oboru.

Hodnocení v průběhu studia
Probíhá na základě písemných testů, ústních zkoušek, seminárních prací a dalších typů hodnocení. Každý student musí mít splněné předepsané povinnosti k předem určenému datu, aby mohl být zapsán do dalšího ročníku a na závěr absolvovat státní závěrečné zkoušky. Studijní povinnosti jsou dány a sepsány předem na začátku každého akademického roku v tzv. Karolínce (možnost zakoupení v pokladně děkanátu 1. LF UK)

Zakončení studia
Studium je zakončeno obhajobou bakalářské a diplomové práce a státními závěrečnými zkouškami, které jsou teoretického i praktického charakteru a probíhají ústní formou před členy komise státní závěrečné zkoušky.

Uplatnění absolventů bakalářského studia ergoterapie

široké uplatnění absolventů na pracovním trhu v ČR i v zahraničí, neboť absolvent splňuje kritéria mezinárodních ergoterapeutických organizací pro studium ergoterapie

(po absolvování možnost okamžitého nástupu v zemích Evropské Unie)

v nemocnicích, rehabilitačních centrech a ústavech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné

ve službách domácí a rané péče, osobní asistence

v domovech, denních stacionářích a aktivizačních službách pro děti, seniory i dospělé osoby se zdravotním postižením

v terapeutických dílnách a komunitních programech pro osoby po nejrůznějších onemocněních nebo úrazech

ve speciálních školách pro děti se specifickými potřebami

v programech předpracovní a pracovní rehabilitace, programech chráněného zaměstnání

ve vzdělávacích institucích na přípravu studentů ergoterapie

Uplatnění absolventů magisterského studia ergoterapie

kromě uplatnění v oboru (viz. uplatnění po bakalářském studia oboru ergoterapie), se absolventi oboru navazujícího magisterského oboru ergoterapie se uplatní ve vedoucích pracovních pozicích v ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízeních, na klinikách rehabilitačního lékařství, v centrech léčebné rehabilitace, rehabilitačních odděleních, lůžkových odděleních klinických oborů, denních rehabilitačních stacionářích či specializovaných léčebných ústavech.

Ergoterapeuti se také uplatňují ve sféře sociální, v oblasti vzdělávání i zaměstnávání, v oblasti komunitní rehabilitace, kdy dochází spolu s dalšími členy interprofesionálního týmu do domácnosti pacientů. V rámci ergoterapie provádějí evaluace bytu a na základě funkčního zhodnocení navrhnou bezbariérové úpravy bytu a poskytnou pacientům – klientům poradenství, případně provádějí v rámci terapie nácvik aktivit denního života a trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí.

 

 


VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA :

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2

Kontaktní osoba pro bakalářské studium ergoterapie:

 Mgr. Eliška Rotbartová

Vedoucí pro výuku bakalářského studia ergoterapie

eliska.rotbartova@lf1.cuni.cz

tel.: 224 968 517

 

Kontaktní osoba pro magisterské studium ergoterapie:

Mária Krivošíková, M.Sc.

Vedoucí pro výuku magisterského oboru ergoterapie

maria.krivosikova@lf1.cuni.cz

tel.: 224 968 493


Sekretářka pro studium:
Mgr. Helena Markvartová
helena.markvartova@lf1.cuni.cz  
tel.: 224 968 478

www.lf1.cuni.cz
http://rehabilitace.lf1.cuni.cz

 

 

počet zobrazení: 17706 poslední aktualizace: jjenicek, 15.12.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.