1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
14.08.2019

Úvod

138 Klinika rehabilitačního lékařství je výukové (pregraduální i postgraduální), vzdělávací, vědeckovýzkumné, metodické a zdravotnické pracoviště v oblasti rehabilitace.

Klinika rehabilitačního lékařství poskytuje rehabilitaci pacientům po poškození mozku a jiných neurologických onemocněních, po úrazech a operacích pohybového aparátu, při vertebrogenních a jiných onemocněních.

Cílem rehabilitace je integrace klienta do společnosti a zlepšení jeho kvality života.

Na Klinice pracuje multidisciplinární tým odborníků: rehabilitační lékaři s různou základní odborností (z neurologie, interny, chirurgie) fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové, logopedi, speciální pedagožka, sociální pracovnice, zdravotní sestra, kteří provádějí diagnostiku a navrhují dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán. Klinika spolupracuje s odborníky dalších profesí.

Od roku 2006 je Klinika akreditovaným pracovištěm v oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny Ministerstva zdravotnictví.

Klinika je dosud jediné pracoviště v ČR, které má akreditaci UEMS RFM jako Training Centre in Physical and Rehabilitation Medicine.

Klinika rehabilitačního lékařství je výukové a metodické centrum pro aplikaci ICF (International ClassificationofFunctioning, Disability and Health WHO) v ČR. Jsmejediné pracoviště, které má licenci na výuku této klasifikace platnou v ČR i EU.

7

Klinika zajišťuje rehabilitaci na lůžkách většiny klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Velmi rozsáhlá je ambulantní služba. Její zaměstnanci pracují i na oddělení Lůžek včasné rehabilitace Iktového centra VFN.

Pro pacienty po poškození mozku s problémy kognitivními, fatickými, pohybovými apod. je určen denní stacionář s 8 hodinovým individuálním programem. Na základě vstupního vyšetření interprofesním týmem, je připraven individuální a skupinový rehabilitační program. Doba trvání pobytu v denním stacionáři je 4-6 týdnů, ve výjimečných případech se určuje doba individuálně. Po ukončení pobytu v denním stacionáři, je na rehabilitační konferenci doporučen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán a to za přítomnosti klienta, popřípadě rodiny.

8

Indikace: Klinika přijímá především složitější pacienty, kteří jsou ohroženi disabilitou a sníženou participací a to i z ostatních nemocnic, popřípadě na doporučení od praktických lékařů a lékařů specialistů. Pracuje jako superkonsiliární pracoviště. Klinika může rovněž pracovat jako rehabilitační centrum, při splnění personálních a věcných standardů.

Výuka: 

Na klinice probíhá rozsáhlá výuka pregraduální i postgraduální. Pregraduální výuka všeobecného lékařství, navazujícího magisterského a bakalářského studia ergoterapie, bakalářského studia fyzioterapie i v dalších studijních oborech. Klinika zajišťuje výuku na FEL ČVUT, FTVS UK, na Fakultě zdravotně sociální Jihočeské Univerzity i postgraduální výuku lékařů i jiných rehabilitačních odborníků. Na klinice působí řada studentů doktorandského studia.

356