1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
jjenicek 28.05.2021

Úvod

7

Klinika rehabilitačního lékařství je výukovým, vzdělávacím, vědecko-výzkumným, metodickým a zdravotnickým pracovištěm v oboru rehabilitace. 

Na klinice probíhá rozsáhlá pregraduální výuka studijních programů Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Ergoterapie (bakalářský i navazující magisterský program) i postgraduální doktorská výuka v oboru rehabilitace. Klinika spolupracuje na výuce i s jinými fakultami a univerzitami - např. FEL a FBMI ČVUT, FTVS UK, FZS Jihočeské Univerzity.

Klinika rehabilitačního lékařství je specializovaným zdravotnickým zařízením pro pacienty po poškození mozku, přijímá zejména pacienty, kteří jsou ohroženi disabilitou a sníženou participací, a to i z jiných nemocnic, příp. na doporučení praktických lékařů a lékařů specialistů. Zajišťuje také ambulantní rehabilitaci pacientů širokého spektra neurologických, ortopedických a jiných onemocnění, po úrazech a operacích, při vertebrogenních a dalších onemocněních pohybového aparátu. Zaměstnanci KRL zajišťují rehabilitaci na lůžkových odděleních většiny klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vč. oddělení Lůžek včasné rehabilitace Iktového centra.

Pro pacienty po poškození mozku s pohybovými, kognitivními, fatickými aj. problémy je určen denní stacionář s osmihodinovým programem. Na základě vstupního vyšetření interprofesním týmem je připraven individuální intenzivní rehabilitační program, ve většině případů v délce 4 týdnů. 

Na klinice pracuje interprofesní tým odborníků: rehabilitační lékaři s různou základní odborností (z neurologie, interny, chirurgie), fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové, logopedi, speciální pedagogové a muzikoterapeuti, sociální pracovníci a zdravotní sestry. Zaměstnanci kliniky spolupracují i s řadou dalších odborníků (protetici, vývojáři zdravotnické techniky pro rehabilitaci aj.).

Od roku 2006 je Klinika akreditovaným pracovištěm v oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny Ministerstva zdravotnictví. Také je dosud jediným pracovištěm v ČR, které má akreditaci PRM UEMS jako Training Centre in Physical and Rehabilitation Medicine. Klinika je také výukovým a metodickým centrem pro aplikaci ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health WHO) v ČR. Je jediným pracovištěm, které má licenci na výuku této klasifikace platnou v ČR i EU.