1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN
20.03.2020

StudiumJEDNIČKA V NOUZOVÉM REŽIMU

 

Výuka Pregraduální

Výuka na 1. LF UK:

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy nebude otevírat v akademickém roce 2019/2020 denní formunavazujícího magisterského studia ergoterapie. Připravuje kombinovanou formu navazujícího magisterského programu ergoterapie pro otevření v akademickém roce 2020/2021.

 • Výuka mediků 5. ročníku v předmětu „Rehabilitační lékařství“, včetně studentů 4 anglických paralelek, jeden týdenní blok, z toho dva dny praktické výuky, jeden den na rehabilitačních pracovištích ve VFN a druhý den práce s pacienty po poškození mozku, kteří jsou začleněni do programu individuální rehabilitace prováděné interprofesionálním týmem na naší klinice.
 • Výuka studentů bakalářského oboru Ergoterapie, organizujeme a zajišťujeme praktické stáže i dlouhodobou závěrečnou praxi, vypisujeme témata diplomových prací a naši zaměstnanci jsou většinou vedoucí těchto prací i oponenti. Zajišťujeme SZZK.
 • Otevřeli jsme, jako první v České republice, navazující dvouleté magisterské studium oboru Ergoterapie.
 • Výuka studentů bakalářského oboru Fyzioterapie, organizujeme a zajišťujeme praktické stáže, vypisujeme témata diplomových prací a naši zaměstnanci jsou většinou vedoucí i oponenti těchto prací. Zajišťujeme SZZK. Zpracovávali jsme reakreditaci bakalářského studia Fyzioterapie a akreditaci navazujícího magisterského studia Fyzioterapie.
 • Pro studenty ergoterapie a fyzioterapie zajišťujeme 17 VP předmětů.
 • Výuka studentek magisterského programu Ošetřovatelství 2. ročník v předmětu „Péče o duševně a tělesně handicapované“.
 • Výuka magisterského oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči v předmětu Rehabilitace nemocných v intenzivní péči 1, 2 v 1. ročníku a ve 2. ročníku předmět Rehabilitace nemocných v intenzivní péči 3.
 • Výuka oboru Všeobecná sestra 2. ročník, předmět Rehabilitační ošetřovatelství v prezenčním studiu a předmět Rehabilitační ošetřovatelství v dálkovém studiu.
 • Výuka mediků 2. ročníku v rámci Fyziologie (přednáška „Neurofyziologie hybnosti a rehabilitace“).
 • Výuka v kurzu biologie člověka Univerzity třetího věku.
 • Klinika rehabilitačního lékařství zpracovává možnosti využití multimediální formy výuky e-learningu ve výuce v bakalářském oboru Fyzioterapie a Ergoterapie. Většina teoretických přednášek byla zpracována do podoby ozvučených, poznámkami opatřených PowerPointových přednášek. Přednášky jsou postupně publikovány v e-learningovém portálu a zpřístupňovány studentům.

Univerzitní výuka, kterou zajišťují pedagogové KRL:

 • Výuka na FTVS UK, 1. ročník bakalářského studia oboru Fyzioterapie - předmět Tělesná výchova a sport zdravotně postižených, 3. ročník bakalářského studia oboru Ergoterapie – předmět Ergoterapie, Anglická paralelní výuka 5. ročník magisterského studia obor Fyzioterapie - předmět Mezinárodní klasifikace MKF a 3. ročník magisterského studia obor Fyzioterapie - předmět Ergoterapie.
 • Výuka na 2. LF UK obor Fyzioterapie
 • Výuka na 3. LF UK, 3. ročník – přednáška Sociální a pracovní rehabilitace.
 • Výuka na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1. ročník – přednáška Úvod do ergoterapie, 3. ročník - Sociální rehabilitace, 3. ročník – předmět Management v ergoterapii.
 • Spolupráce s LF UP v Olomouci - zajištění stáží pro studenty Fyzioterapie 3. ročníku.
 • Výuka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích předmět Metody výzkumu v oblasti rehabilitace

Výuka Postgraduální

 • Máme akreditaci kurzů postgraduálního vzdělávání lékařů v rámci Oborové rady 1. LF UK Rehabilitační a fyzikální medicíny: Fyzikální terapie, Kinezioterapie pro lékaře, Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností /ICF/ pro lékaře, Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci. Organizovali jsme předatestační týdenní kurz „Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře“ a předatestační kurz ICF a dvoutýdenní praktický předatestační kurz. Poprvé na 1.LF UK proběhla atestace z oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.
 • Výuka doktorského studia. Oborová rada „Fyziologie a patologická fyziologie člověka“.
 • Výuka kurzu ICF, po ukončení diplom platný v ČR i v EU.
 • Výuka lékařů v rámci specializace pracovního lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
 • Výuka lékařů a psychologů na katedře neurologie, resp. subkatedře neuropsychologie v IPVZ.
 • V rámci postgraduálního kurzu z geriatrie přednáška „Rehabilitace osob vyššího věku“.
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 4 denní seminář „Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy užívané při terapii neurologických pacientů“ – postgraduální vzdělávání fyzioterapeutů a ergoterapeutů, Brno, 10. a 11. 10, 31.10. a 1.11. 2014.
počet zobrazení: 10883 poslední aktualizace: 20.03.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.